Πώς διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων;
Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το SGA e-Επιμελητήριο συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει δημόσια την δυνατότητα εξακρίβωσης της αυθεντικότητας ενός πιστοποιητικού, τακτική που ακολουθείται γενικά από δημοσίους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας