Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει το Επιμελητήριο;
Το Επιμελητήριο Καρδίτσας  ορίζει  ως αποστολή  του  την  "εξυπηρέτηση  των χιλιάδων επιχειρήσεων  -  μελών  του,  στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης παροχής οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης".

Η  SGA, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της χώρας, για την ανάπτυξη τεχνολογιών "Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης", ανέπτυξε και υλοποίησε το e-Επιμελητήριο ως το πιο κατάλληλο εργαλείο που θα βοηθήσει στην πραγμάτωση αυτής της αποστολής. Το SGA e-Επιμελητήριο αλλάζει τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του ΕΒΕΚ αλλά και τον τρόπο διεπαφής του με τα μέλη - επιχειρήσεις του.

Μερικά από τα άμεσα πλεονεκτήματα είναι, η αύξηση της αποδοτικότητας και η ενίσχυση της διαφάνειας. Η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Καρδίτσας, θα μειώσει τον αριθμό των μελών που επισκέπτονται τα γραφεία του, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο χρόνος των καθημερινών γραφειοκρατικών συναλλαγών των υπαλλήλων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν, με άλλες πιο παραγωγικές για τα μέλη του εργασίες.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας