ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και από 4/4/2011 λειτουργεί στο Επιμελητήριο Καρδίτσας Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία :

Α) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011, μέσω των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης (βλέπε Υ.Μ.Σ. Υπηρεσία Μιας Στάσης) :

Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε., [κατεβάστε το σχετικό έντυπο αιτήσεως υποβολής των δικαιολογητικών] που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ & ΕΠΕ.).

Επίσης παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε., που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

Β) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011 και που η σύστασή τους εξαιρείται και δεν γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης :

Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ και Ι.Κ.Ε), ως και των Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ., κτλ,. που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης [κατεβάστε το έντυπο αιτήσεως, με οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά])

Επίσης παραλαμβάνει ελέγχει και τα δικαιολογητικά εγκατάστασης των υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών [κατεβάστε το έντυπο αιτήσεως, με οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά] και τα νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

Γ) Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011 και που πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλέπε Απογραφή Επιχειρήσεων Γ.Ε.ΜΗ.) να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά (φυσικό φάκελο απογραφής), από όσους έχουν "αυτοαπογραφεί" ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr και στη συνέχεια οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα για τον έλεγχο της "αυτοαπογραφής" έγγραφα (με συστημένη αποστολή), εντός τριμήνου από την αυτοαπογραφή, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά απογραφής και απογράφει στο ΓΕΜΗ , όσους δεν "αυτοαπογραφούν" ηλεκτρονικά, και ζητήσουν την απογραφή τους μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Η απογραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά από καταβολή στο Ταμείο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας 10,00 € για κάθε αρχείο (καταστατικό, τροποιητικό, πρακτικό κλπ ), που θα υποβληθεί και θα αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Δ) Επίσης από 1/1/2013 και μετά [που έχουν καταργηθεί τα Μητρώα ΑΕ των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) και τα Μητρώα και Βιβλία Εταιρειών των Πρωτοδικλείων], η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για την νομιμοποίηση με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και για την δημοσιότητα κάθε τροποποίησης και μεταβολής των στοιχείων όλων των εταιρειών και για το σκοπό αυτό :

Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής [κατεβάστε το σχετικό έντυπο αιτήσεως υποβολής των δικαιολογητικών] και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

Ε) Ωσαύτως η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για να :

Τηρεί το φυσικό αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.

Χορηγεί πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε. και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.

Σημείωση 1 : Για την χορήγηση του Πιστοποιητικού για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2013).

Σημείωση 2 : Για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε AE, που έχουν συσταθεί πριν την 4-4-2011 και που έχουν απογραφεί στο ΓΕΜΗ, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφέρεια, για να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν και οι μέχρι την απογραφή μεταβολές και αφού ληφθεί το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας, γίνεται έκδοση Πιστοποιητικού με ενσωματωμένες όλες τις μεταβολές.

Χορηγεί πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή πτώχευσης και για άλλες σχετικές καταστάσεις (συνδιαλλαγής , ικανοποίησης πιστωτών κλπ), ως και πιστοποιητικά ότι δεν εκκρεμούν αντίστοιχες αιτήσεις (πτώχευσης κλπ).

Χορηγεί αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει).

 

ΣΤ) Μεταβολές ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ (Αιτήσεις - Δικαιολογητικά και Σχέδια Ανακοινώσεων)

» Αίτηση / Δήλωση Καταχώρισης Ιστοσελίδας (ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.)

Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) στην οποία θα αναρτώνται οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία της


» Αίτηση / Δήλωση: α) Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα & β) Καταχώρισης Οικονομικών Καταστάσεων (ΑΕ, ΕΠΕ & IKE)

» Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα & καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων (ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε.)

» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.

» Αίτηση / Δήλωση: Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσες ΑΕ και ΕΠΕ και ΙΚΕ δεν υποβάλλουν, για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, τις μεταβολές τους ηλεκτρονικά (μέσω του www.businessportal.gr) και επιλέξουν να τις καταθέσουν με φυσική παρουσία στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, θα πρέπει, να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Πρακτικά αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων ή/και Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικές καταστάσεις κλπ), σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα έγγραφα νομίμως υπογεγραμμένα ή αντίγραφα αυτών επικυρωμένα από δικηγόρο),

Επίσης θα πρέπει, για την ταχύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, επεξεργασίας, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων (των Αποφάσεων των Γ.Σ. ή των ΔΣ κλπ), ως και έκδοσης των Ανακοινώσεων, οι αιτούντες,

Να καταθέτουν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB με σκαναρισμένα τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα αρχεία σε pdf).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   Αν δεν κατατεθούν, τα ως άνω, η όλη διαδικασία καταχώρησης των αποφάσεων και έκδοσης των Ανακοινώσεων, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων, που υποβάλλονται ταυτόχρονα, θα καθυστερήσει πολύ.

Σας ενημερώνουμε ότι,

σύμφωνα με την Κ1-884/2012 Απόφαση του Αναπλ.Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1420/30-04-2012), στην Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. Ανωνύμων Εταιρειών καταχωρίζονται υποχρεωτικά εκτός από τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, όπως αναφέρονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω, και οι ΑΦΜ των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της (περ. 3 του ανωτέρω άρθρου).
Σε περίπτωση που προσκομίζονται Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. με ελλιπή στοιχεία δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραλαβή λόγω υποχρεωτικής καταχώρησης των ανωτέρω στοιχείων στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.Επίσης τα ίδια ως άνω στοιχεία καταχωρίζονται για τους διαχειριστές των ΕΠΕ και για τους Πληρεξουσίους και αντικλήτους των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών ΑΕ & ΕΠΕ.

ΣΤ2) Ενημερωση Ενδιαφερομένων σχετικά με ΙΚΕ

Πέραν της πληροφόρησης των ενδιαφερομένων που παρέχεται για την ίδρυση των ΙΚΕ στο παρόν Site του Eπιμελητηρίου Καρδίτσας. >Εικονίδιο ΥΜΣ > Επιλογή Υ.Μ.Σ. (Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας), παραθέτουμε  κατωτέρω πληροφόρηση σχετικά με :

 

» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπ. Ανάπτυξης ./ΓΓΕ/ Αρ.Πρωτ.  Κ-2-5371/31-07-2013)

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΕ ΣΕ ΙΚΕ

» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΙΚΕ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου - Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Τηλ.: 24410 22301

Fax: 24410 22238

Email: info@karditsacci.gr

 

 

Αίτηση Ανάκλησης στοιχείων εταιρείας Ομμόρυθμης/Ετερόρρυθμης

Αίτηση Ανάκλησης στοιχείων εταιρείας Ε.Π.Ε.

Αίτηση Ανάκλησης στοιχείων εταιρείας Α.Ε.

 

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας