Υποτροφίες
Βράβευση υποτρόφου
ΙΔΡΥΣΗ
 1. Από 1/1/2006 δημιουργείται στο Επιμελητήριο Καρδίτσας όργανο διοίκησης και διαχείρισης της υποτροφίας με τον τίτλο «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
 2. Έδρα του οργάνου ορίζεται η πόλη της Καρδίτσας
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του οργάνου είναι η χορήγηση υποτροφίας, ανά έτος, σε δημότες του Νομού Καρδίτσας φοιτητές – τριες, νεοεισαχθέντες σε Ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ( Α.Ε.Ι. )
Οι νεοεισαχθέντες θα πρέπει να είναι τέκνα πολυτέκνων και ένας εκ των γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να είναι μέλος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας ή εν ενεργεία υπάλληλος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι υπότροφοι με τα παραπάνω προσόντα, τότε θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις τέκνων πολυτέκνων οικογενειών αγροτών, δημότες του Νομού Καρδίτσας φοιτητές – τριες, νεοεισαχθέντες σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος (Α.Ε.Ι.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το όργανο διοικείται από 6μελή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους εκάστοτε:
 1. Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας ως Πρόεδρο
 2. Τον Μητροπολίτη Θες/δος & Φαναρ/λων ως μέλος (προεδρεύων άμα της παρουσίας)
 3. Τον Νομάρχη Καρδίτσας ως μέλος
 4. Τον δήμαρχο Καρδίτσας ως μέλος
 5. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας ως μέλος
 6. Τον επίτιμο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ. Γεώργιο Κατσάρα ως μέλος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποβάλλουν στην Επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απ’ όπου προκύπτει ότι είναι δημότες Δήμου του Νομού Καρδίτσας
 • Βεβαίωση πολύτεκνης οικογένειας
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βεβαίωση της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την συνολική βαθμολογία του επιτυχόντα
 • Οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας
 • Βεβαίωση της σχολής για την εγγραφή του επιτυχόντα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (η βεβαίωση θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έναρξη των εγγραφών στα Α.Ε.Ι.)
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του ενός γονέα – κηδεμόνα του υποψηφίου στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.
 • Δήλωση του υποψηφίου όπου θα αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλης υποτροφίας και ότι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του. (Θα πιστοποιείται με αναλυτική βαθμολογία εφόσον ζητηθεί από την Διοικούσα Επιτροπή).
2. Το ήθος και η προσήλωση εις τα οικογενειακά και εθνικά ιδεώδη του υποψηφίου κρίνονται και αποφασίζονται από την Δ.Ε.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος υπότροφος που να πληρεί το σύνολο των παραπάνω προϋποθέσεων, τότε ως υποψήφιοι υπότροφοι μπορεί να θεωρηθούν και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών που ο ένας γονέας είναι επιχειρηματίας – μέλος του Επιμελητηρίου νεοεισαχθέντες σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας ( Τ.Ε.Ι. )

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
 1. Η επιλογή υποτρόφων ενεργείται από την Δ.Ε.
 2. Η επιτροπή καλεί τους υποψηφίους υποτρόφους δια προκηρύξεως (η οποία δημοσιεύεται στο τοπικό τύπο) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 3. Με την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συνέρχεται η Επιτροπή, ελέγχει τις αιτήσεις, εξετάζει με προσωπική συνέντευξη τους υποψηφίους και με βάση αντικειμενικά κριτήρια, δια ανακοινώσεως της ορίζει τον/την υπότροφο.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε 10 μέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής εις τον Πρόεδρο. Η ένσταση εξετάζεται από τη Δ.Ε. και εκδίδεται απόφαση επ’ αυτής.
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας