Έννοια και Σκοπός του Επιμελητηρίου
Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τελούν υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου ( ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους μέσα στα πλαίσια της παρεχόμενης σ’ αυτά αυτοτέλειας ), που μπορεί να μεταβιβάσει την εποπτεία αυτή στους κατά τόπους Νομάρχες, προκειμένου για όλα τα εκτός του Νομού Αττικής Επιμελητήρια.

Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια τους, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Σκοπός του Επιμελητηρίου Καρδίτσας είναι η προστασία του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην περιφέρεια Καρδίτσας, καθώς επίσης και η οικονομική πρόοδος και ανάπτυξη της περιφέρειας μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας