Μητρώο Εξαγωγέων

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

  1. Αίτηση. Το έντυπο χορηγείται από το Επιμελητήριο
  2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής των μονίμων εκπροσώπων της επιχείρησης. Το έντυπο χορηγείται από το Επιμελητήριο.
  3. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 15 ΕΥΡΩ. (Καρτελάκι)
  4. Συστατική επιστολή Τραπέζης, στην οποία θα αναφέρεται από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικό με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα αυτήν άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα, κ.λ.π.).
  5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Περί μη Πτωχεύσεως. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Σχετικά έγγραφα:

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας