Δικαιολογητικά Εγγραφής
Για την άσκηση εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας επιχειρήσεων των οποίων η έδρα ή το υποκατάστημα βρίσκονται στον νομό Καρδίτσας, απαιτείται η εγγραφή στα Μητρώα του Επιμελητηρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης είναι τα εξής:


ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (όπου απαιτείται)


ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • Πρωτότυπο καταστατικό σύστασης της εταιρείας
 • Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Άδεια λειτουργίας της εταιρείας ( όπου απαιτείται)


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • Πρωτότυπο καταστατικό σύστασης της ανωνύμου εταιρείας
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για καταχώρηση της Α.Ε. στο βιβλίο των Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετικά με δημοσίευση της Α.Ε. στο Φ.Ε.Κ.
 • Σχετικό έγγραφο της Α.Ε. για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της.
 • Ταυτότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Άδεια λειτουργίας (όπου απαιτείται)
 • Σφραγίδα της εταιρείας


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Πρωτότυπο καταστατικό σύστασης της Ε.Π.Ε.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Φ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε. ή φωτοτυπία ΤΑΠΕΤ
 • Έγγραφο της Ε.Π.Ε. σχετικά με ορισμό διαχειριστών
 • Ταυτότητες διαχειριστών
 • Άδεια λειτουργίας (όπου απαιτείται)
 • Σφραγίδα επιχείρησης


ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 • Πρωτότυπο καταστατικό σύστασης του Συνεταιρισμού
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σχετικό έγγραφο για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ( απόσπασμα πρακτικού κτλ)
 • Ταυτότητες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Άδεια λειτουργίας (όπου απαιτείται)
 • Σφραγίδα Συνεταιρισμού

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας