Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 27/03/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», ενταγμένο στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2024 Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης 135.000,00€ Νοσοκομείο & Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) CPV 15000000-8, ΚΑΕ 1511, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής η οποία θα προκύψει (σε κάποια είδη) από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Προϋποθέσεις συμμετοχής :Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 7/2024 με  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 346223

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών: 28/3/2024 ημέρα Πέμπτη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 18/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Δημοσίευση της Διακήρυξης: στο ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ https://nepps.eprocurement.gov.gr στη www.diavgeia.gov.gr,  στην Ιστοσελίδα  5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr  και στον ελληνικό τύπο σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3/2024 και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα την ΚΥΡΙΑΚΗ  31-03-2024.

Πληροφορίες: κάθε εργάσιμη ημέρα, στο Γραφείο Προμηθειών κα Γούλα, τηλ. επικοινωνίας 2441351147,156

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας