Υπηρεσία Μιας Στάσης (Ίδρυση Ομόρρυθμων & Ετερόρρυθμων Εταιρειών)

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

Στο Επιμελητήριο Καρδίτσας λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση των Προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) μέσω των της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των ΟΕ & ΕΕ), αφού προηγούμενα ληφθεί για τους εταίρους - ιδρυτές Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αφού γίνει απόδοση ΑΦΜ στις προσωπικές αυτές εταιρείες (που δεν συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο)

Στο Επιμελητήριο Καρδίτσας λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση των Προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) μέσω των της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των ΟΕ & ΕΕ), αφού γίνει απόδοση ΑΦΜ στις προσωπικές αυτές εταιρείες (που δεν συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο)

Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ

Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ


Σημείωση:

1. Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται ΟΕ – ΕΕ.

Οι ΚΑΔ  υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν εξαιρούνται πλέον από την ΥΜΣ σύμφωνα με την ΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β΄/18-05-2017)

ΚΑΔ που εξαιρούνται από τις ΥΜΣ : Δείτε το σχετικό αρχείο

2. Προσοχή, η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος  τους 80 χαρακτήρες.

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :

 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
 • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμία και διακριτικού τίτλου της ΟΕ ή ΕΕ
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΟΕ ή ΕΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ έντυπα).
 • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Έγγραφα Σύστασης Διευκρινήσεις
1 Εντολή - Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση προσωπικής εταιρίας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από όλους τους εταίρους.
2 Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ. Σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο ότυπο με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).
3 Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
4 Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας. Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.
5 Έντυπα ΔΟΥ Μ3Μ6Μ7Μ8.
6 Τραπεζικός λογαριασμός  IBAN (ατομικός         εταίρου)
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
7
 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδοτηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ
 • ΦΕΚ σύστασης
 • ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου
 • ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας