karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Στρατηγική Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού – Στόχοι και Προτεραιότητες

Τις βασικές αρχές της στρατηγικής της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του ελληνικού Τουρισμού παρουσίασε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού  Παύλος Γερουλάνος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Ε. ενόψει του Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα.
Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού ανέφερε  τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση για την δεκαετία 2011-2021 όπως προκύπτουν από τη μέχρι τώρα συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και από την μελέτη του Σ.Ε.Τ.Ε.: «Ελληνικός Τουρισμός 2020-Πρόταση για το νέο Αναπτυξιακό μοντέλο».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Ε. συμφώνησαν στις βασικές αρχές και δεσμεύθηκαν να συνδράμουν στην εξειδίκευση τους, υποβάλλοντας προτάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρξουν.
Η παρουσίαση της στρατηγικής Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού 2011-2021:
Η σημερινή συγκυρία
1. Αναγνώριση από τον Πρωθυπουργό και την  κυβέρνηση του τουρισμού ως  πρωταθλητή και πρότυπο ανάπτυξης  και ανάλογη στήριξη των άλλων  υπουργείων
2. Δύο χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού
3. Αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του τουρισμού (συνειδητοποίηση ότι κάθε Ελληνική οικογένεια συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό)
4. Ολοκλήρωση εμπεριστατωμένων μελετών για τις δυνατότητες και το μέλλον του τουρισμού
5. Αναγνώριση των επιτυχιών του Ελληνικού τουρισμού σε διεθνή φόρα
6. Καταγεγραμμένη ετοιμότητα κομμάτων της αντιπολίτευσης για συναίνεση που θα εξασφαλίσει συνέχεια και συνέπεια πολιτικής στον τουρισμό
Οι στόχοι μας για την δεκαετία 2011-2021
1. Η Ελλάδα να συγκαταλέγεται μέσα στους 10 πρώτους τουριστικούς προορισμούς  στον κόσμο
2. Η άμεση και έμμεση τουριστική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΕΠ – φόροι + επιχορηγήσεις) να ανέλθει σε € 50 δις (€ 20δις παραπάνω από το 2009 και €13δις παραπάνω από την εκτιμώμενη βάση του 2021)
3. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει ο κλάδος του τουρισμού να ανέλθουν σε 1.000.000 (220.000 περισσότερες από το 2009 και 120.000 περισσότερες από την βάση του 2021)
Οι παράμετροι της ανάπτυξης
Η προάσπιση και η ανάδειξη των αξιών και του τρόπου ζωής των Ελλήνων
Η δυναμική ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης Ελληνικής δημιουργίας
Ο σεβασμός και η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων
Η προβολή αυθεντικών εμπειριών για τους επισκέπτες
Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού μέσα από την παροχή υψηλών υπηρεσιών ποιότητας
Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η δίκαιη κατανομή του πλούτου
Οι δύο ενότητες ανάπτυξης του τουρισμού
A. Η προσέλκυση επενδύσεων σε νέες και βελτιωμένες υποδομές τουρισμού
και
B. Η ανάπτυξη αγορών και αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον τουρισμό
Α. Επενδύσεις στον τουρισμό (Ι)
1. Δημιουργία  σταθερού επενδυτικού και φορολογικού  πλαισίου για τις επιχειρήσεις  του τουρισμού
2. Διαρκής απλοποίηση  της γραφειοκρατίας (έκδοση και  επανέκδοση αδειών, διαδικασίες fast track, διαδικασίες θεώρησης)
3. Αυστηρή τήρηση  των κανόνων εργασίας και καταπολέμηση  της αδήλωτης εργασίας
4. Δημιουργία  σύγχρονων και ανταγωνιστικών  δομών τουριστικής εκπαίδευσης  και κατάρτισης
5. Προώθηση και  στήριξη επενδύσεων που στοχεύουν  στην αναβάθμιση της ποιότητας  και της διεύρυνσης των παρεχομένων  υπηρεσιών (ΕΣΠΑ)
Α. Επενδύσεις στον τουρισμό (ΙΙ)
6. Αναβάθμιση  των κριτηρίων ποιότητας παρεχομένων  υπηρεσιών και  δημιουργία νέου  πλαισίου αστεροποίησης
7. Προώθηση και  στήριξη επενδύσεων ειδικά σε  υποδομές που ενισχύουν τον  τουρισμό κρουαζιέρας και τον  τουρισμό θαλάσσης
8. Ανάπτυξη υποστηρικτικού  κανονιστικού πλαισίου για τις  ειδικές μορφές τουρισμού (Τουρισμός  Υπαίθρου, Ιαματικός και Ιατρικός  Τουρισμός, Καταδυτικός Τουρισμός)
9. Αναβάθμιση των υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με τουριστικό ενδιαφέρον
10. Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στους  διεθνής οργανισμούς τουρισμού  και ανάπτυξη διμερών σχέσεων  με όμορες χώρες για την  κοινή ανάπτυξη νέων απόμακρων αγορών
Β. Ανάπτυξη αγορών (Ι) – Εργαλεία
Ριζική αναβάθμιση των φορέων προβολής της χώρας  ως τουριστικού προορισμού
Ειδικότερα
Ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΤ με κύρια αποστολή την προβολή της χώρας γενικότερα και όχι μόνο ως τουριστικού προορισμού
Δημιουργία  φορέα προώθησης και προβολής  της Ελλάδας ως τουριστικού  προορισμού με την συνεργασία  του κράτους και των φορέων  του κλάδου παρέχοντας ευελιξία, συνέπεια και συνέχεια και  η χρήση του για δράσεις  στις οποίες ο ΕΟΤ δεν μπορεί  να δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά
Η συνεργασία  του ΕΟΤ και του νέου φορέα  με τις Περιφέρειες και τους  Δήμους για την ανάπτυξη περιφερειακών  στρατηγικών τουρισμού και την  ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων
Β. Ανάπτυξη αγορών (ΙΙ) – Προϊόντα
1. Ανάδειξη και αναβάθμιση των προσφερόμενων  υπηρεσιών σε ανεπτυγμένες μορφές  τουρισμού (κυρίως «ήλιος και  θάλασσα»)
2. Κατάκτηση ηγετικής  θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο  σε τουρισμό κρουαζιέρας και  τουρισμό θαλάσσης
3. Ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης  ως City Break προορισμούς μέσα από  δράσεις διεθνούς εμβέλειας και  την ανάπτυξη υποδομών για  τον συνεδριακό τουρισμό
4. Ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα  από την ανάδειξη και αξιοποίηση  του πολιτιστικών μνημείων και  υποδομών
5. Δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών  με την ανάπτυξη νέων τουριστικών  προϊόντων και την προβολή  ειδικών μορφών τουρισμού
Β. Ανάπτυξη αγορών (ΙΙΙ) – Κοινά
Ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών προσέλκυσης κοινών από διαφορετικές αγορές
Συγκεκριμένα
Επανάκτηση των ρυθμών ανάπτυξης παραδοσιακών  Ευρωπαικών αγορών (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία κ.α.)
Συνέχιση της ανάπτυξης των αγορών που προσετέθησαν  πρόσφατα στο δυναμικό του Ελληνικού τουρισμού (Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ, Βαλκάνια)
Ανάπτυξη νέων δυναμικών αγορών (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία) και νέων κοινών (συνταξιούχοι, φοιτητές) από παραδοσιακές αγορές
Επόμενες κινήσεις
Εξειδίκευση του πλαισίου και των επιμέρους  στόχων μέσα από την συνεργασία φορέων και την έρευνα
Κινητοποίησης όλων των δυνάμεων που εμπλέκονται  με τον τουρισμό για την υιοθέτηση και προώθηση του στρατηγικού πλαισίου
Ανάπτυξη διακομματικών δεσμεύσεων για την τήρηση  των προτεραιοτήτων που θέτει το πλαίσιο

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)