karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Διακήρυξη 9/2024 Ανοικτού Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 16/04/2024

Ανάρτηση Περίληψης Διακήρυξης (αριθμ   πρωτ  6779/15-04-2024) για τον διαγωνισμό προμήθειας  «ΓΕΥΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΣΙΤΙΣΗ (βραδινή Σαββατοκύριακα & αργίες) ασθενών και εφημερευόντων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020
Ημερομηνία: 04/04/2024

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας   ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Α.1134/25-08-2023 (ΦΕΚ.Β 5306/5.9.2023) Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής οικονομίας, αναμένεται άμεσα η βεβαίωση από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων των οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1.α του άρθρου 49 του Ν. 4919/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Ως εκ τούτου, προς αποφυγή της βεβαίωσης τελών στις Δ.Ο.Υ., η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνιστά στα εγγεγραμμένα μέλη του να προβούν στην έγκαιρη τακτοποίηση των τελών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους,  να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση διακοπής εργασιών στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας προκειμένου να διαγραφούν. (Τηλ. 2441022301, 22334, email: info@karditsacci.gr)

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, βάση της τροποποίησης της σχετικής απόφασης από την ΚΕΕΕ,  οι βεβαιώσεις τελών ΓΕΜΗ αφορούν προς το παρόν τα έτη 2019 και 2020  και η διαδικασία βεβαίωσης ξεκινά από 10 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την 10 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 27/03/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», ενταγμένο στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2024 Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης 135.000,00€ Νοσοκομείο & Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) CPV 15000000-8, ΚΑΕ 1511, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής η οποία θα προκύψει (σε κάποια είδη) από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Προϋποθέσεις συμμετοχής :Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 7/2024 με  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 346223

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής  υποβολής προσφορών: 28/3/2024 ημέρα Πέμπτη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 18/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Δημοσίευση της Διακήρυξης: στο ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ https://nepps.eprocurement.gov.gr στη www.diavgeia.gov.gr,  στην Ιστοσελίδα  5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr  και στον ελληνικό τύπο σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3/2024 και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα την ΚΥΡΙΑΚΗ  31-03-2024.

Πληροφορίες: κάθε εργάσιμη ημέρα, στο Γραφείο Προμηθειών κα Γούλα, τηλ. επικοινωνίας 2441351147,156

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO"
Ημερομηνία: 20/03/2024

Οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με δικό τους περίπτερο στην Έκθεση μπορούν να επιδοτηθούν από το Επιμελητήριο υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία, στο e-mail : info@karditsacci.gr και στο τηλ. 24410 22301.

Η  Έκθεση "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ'' πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 14 Απριλίου στο κτίριο ΓΕΑ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου και άλλων φορέων.

Η έκθεση θα έχει στο επίκεντρο της τον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα , τον τουρισμό και τον αγροτουρισμό. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις και γαστρονομικές εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το website της Έκθεσης https://www.peloponnisosexpo.gr/

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
Ημερομηνία: 20/03/2024

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας   ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. Α.1134/25-08-2023 (ΦΕΚ.Β 5306/5.9.2023) Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής οικονομίας, αναμένεται άμεσα η βεβαίωση από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων των οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1.α του άρθρου 49 του Ν. 4919/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ. καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Ως εκ τούτου, προς αποφυγή της βεβαίωσης τελών στις Δ.Ο.Υ., η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συνιστά στα εγγεγραμμένα μέλη του να προβούν στην έγκαιρη τακτοποίηση των τελών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους,  να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση διακοπής εργασιών στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας προκειμένου να διαγραφούν. (Τηλ. 2441022301, 22334, email: info@karditsacci.gr)

Οι βεβαιώσεις τελών ΓΕΜΗ αφορούν τα έτη από το 2019 έως το 2023 και η διαδικασία βεβαίωσης ξεκινά από 10 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί έως 10 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Ecommerce και digital marketing, Ευκαιρίες και ερωτήματα
Ημερομηνία: 19/03/2024

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε ενημερωτική εκδήλωση από το Επιμελητήριο Καρδίτσας με θέμα «Ecommerce και digital marketing,  Ευκαιρίες και ερωτήματα»

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος) με την ακόλουθη θεματολογία:

 

1. Ecommerce

- Αναγκαιότητα online παρουσίας επιχειρήσεων

- Ecommerce, τι πρέπει να γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό εμπόριο

- Διαφορές και ομοιότητες ηλεκτρονικού εμπορίου με το παραδοσιακό εμπόριο

- Οπτική επικοινωνία και φιλικότητα χρήσης

- Κόστος. Τι να περιμένετε και τι να (προ)υπολογίσετε

- 10+1 σημεία που πρέπει να προσέξετε στην επιλογή συνεργάτη

- Κίνδυνοι και παγίδες

 

 

2. Digital Marketing (Meta Platform/Google)

 

- Η διαφήμιση και το όφελος για τις επιχειρήσεις (έμμεσο και άμεσο)

- Κανάλια προώθησης. Αναφορά στα 2 κυριότερα κανάλια της Meta Platform (Facebook και Instagram) και της Google.

- Τι να επιλέξετε

- Τι να προσέξετε

- Τρόποι μεγιστοποίησης αποτελεσμάτων

- Τεχνικές marketing ψυχολογίας στο ecommerce

- Αναφορά στα marketplaces (skroutz, best price, shopflix)

 

 

Παρουσίαση ημερίδας : Παναγιώτης Αρκομάνης

Συντονισμός ημερίδας : Πέτρος Παπαδάκος, μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου

Προκήρυξη Διακήρυξη Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 13/03/2024

 

Ανακοινώνεται απο την Στρατιωτική Υπηρεσία Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων συσσιτίου.

Δείτε λεπτομέρειες στο σχετικό αρχείο εδώ

Προκήρυξη για την προμήθεια ειδών κυλικείου και κατεψυγμένων τροφίμων
Ημερομηνία: 16/02/2024

Ανακοινώνενται από την Στρατιωτική Υπηρεσία ότι θα διενεργηθούν Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

α. Προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων

β. Προμήθεια ειδών κυλικείου

Δελιτε αναλυτικά τις προκηρύξεις στο έγγραφο εδώ.

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
Ημερομηνία: 12/02/2024

H ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση

που διοργανώνει, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καρδίτσας, με θέμα την παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»:

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

στις: 16/2/2024, ώρα: 18:00

στο Ξενοδοχείο HOTEL KIERION (Μπλατσούκα 22, Καρδίτσα)

(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 24210 76894-9)

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους

προς επίλυση αποριών.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στην Πολώνια
Ημερομηνία: 18/12/2023

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας ανακοινώνει στα μέλη του ότι προτίθεται να διοργανώσει Επιμελητηριακή Επιχειρηματική Αποστολή στην Πολωνία  (Βαρσοβία) με προτεινόμενες ημερομηνίες από 16 έως 20 Απριλίου 2024. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, τηλ. 24410/22301,22334, e-mail: info@karditsacci.gr, αρμόδιες κα. Κοτρώνη και κα. Γιαννακοπούλου), δηλώνοντας ταυτόχρονα και το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρηματιών με τους οποίους θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή στην Πολωνία.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)