karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Νομός Καρδίτσας
Ημερομηνία: 08/02/2023

Βίντεο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για τουριστική προβολή του Νομού Καρδίτσας

Δείτε το βίντεο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 06/06/2023

Συμβάσεις - Διαγωνισμοι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Παγωτών, για κάλυψη αναγκών σίτισης των στρατιωτικών μονάδων και υπηρεσίών, που εδρεύουν στο Ν. Μαγνησίας

Σας γνωρίζουμε ότι η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ προτίθεται να διεξάγει διαδικασίες προμήθειας παγωτών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ν.4412/2016, για τις ανάγκες του συνόλου των Μονάδων και Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στην Φρουρά Μαγνησίας. Η εν λόγω προμήθεια εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 20.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό ΑΔΑΜ: 23PROC012813870 2023_06_06, καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με κωδικό ΑΔΑ: 9ΛΡ26 – ΑΞ3, σύμφωνα με την νόμιμη υποχρέωση δημοσιοποίησης προμηθειών.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αναγράφονται πλήρως οι ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

87η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 06/06/2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΗ 87η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (9/9/2023-17/9/2023)

 

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στη 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το οποίο θα διαθέσει στα μέλη του.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται , να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο έως την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Λόγω των περιορισμένων τετραγωνικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Mιχαλίτσα Γιαννακοπούλου.

Παρουσίαση υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB
Ημερομηνία: 23/11/2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας, σας προσκαλεί,

την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30,

στην  ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

“Παρουσίαση υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB”

 

Ομιλητές:

κ. Σουγιουτζόγλου Στέργιος – Γενικός Διευθυντής

Χρηματοδοτικών Προϊόντων (Εισαγωγή για την HDB)

κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος – Διευθυντής Δανείων/Εγγυήσεων

(Υφιστάμενα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία)

 

Δημιουργία βίντεο προβολής του Π.Ε. Καρδίτσας
Ημερομηνία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: “Δημιουργία βίντεο προβολής του Π.Ε. Καρδίτσας” .

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: “ Δημιουργία βίντεο προβολής του Νομού Καρδίτσας ” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, καθώς και demo- δείγμα της δουλειάς τους, αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) μέχρι τις 5-12-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφ.).

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν σε ποσοστό:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς 20%

β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης 30%

γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων 30%

δ) Ο χρόνος παράδοσης 20%

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 24410 22301 (εσωτ. 4- κα Γιαννακοπούλου).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου  που θα αναλάβει την δημιουργία ενός βίντεο σε ανάλυση HD ή και παραπάνω,  το οποίο θα προβάλλει τις φυσικές ομορφιές του Νομού , κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του έτους και ταυτόχρονα θα προωθεί τις βασικές κατηγορίες της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας  στην περιοχή με ανάλογη παρουσίαση.

Το βίντεο θα περιλαμβάνει επίσης μουσική κάλυψη και υπότιτλους σε Ελληνικά και Αγγλικά και η συνολική του διάρκεια θα είναι διάρκειας περίπου τέσσερα (4 ) λεπτά.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με το Επιμελητήριο Καρδίτσας , θα λαμβάνει υπόψη του και θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις του, για την άρτια υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων αυτού.

Με την παράδοση του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα του συνόλου του ανωτέρω έργου και των επιμέρους παραδοτέων αυτού, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα όσον αφορά το χρόνο, χώρο και περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης του έργου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάδοση, η παρουσίαση ή η δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και ανήκουν στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω παραδοτέα και να κάνει όλες τις ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων αυτού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Ημερομηνία:

Tο Επιμελητήριο Καρδίτσας στα πλαίσια του προγράμματος «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που έχει θεσπίσει, θα χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες σε τέκνα επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου που πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022, με κριτήριο την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποβάλλουν στην Διοικούσα Επιτροπή των Υποτροφιών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απ’ όπου προκύπτει ότι είναι δημότες Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την συνολική βαθμολογία του επιτυχόντα.

4. Βεβαίωση της σχολής για την εγγραφή του επιτυχόντα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (η βεβαίωση θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έναρξη των εγγραφών στα Α.Ε.Ι.)

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του ενός γονέα – κηδεμόνα του υποψηφίου στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

6. Δήλωση του υποψηφίου όπου θα αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλης υποτροφίας και ότι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική αποστολή τους στο e-mail του Επιμελητηρίου info@karditsacci.gr έως τις 30/11/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Philoxenia 2022
Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο  Καρδίτσας προτίθεται να συμμετάσχει στην «37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού  Philoxenia 2022» στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Η έκθεση πραγματοποιείται από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Για το λόγο αυτό καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να προβληθούν μέσω του Επιμελητηρίου στο περίπτερο της Περιφέρειας, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι  τις 10/11/2022  στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου στα  τηλ. 24410 22301 και 22334 (Αρμόδια υπάλληλος κα. Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου - εσωτ.  4)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» (ΑΡΓΟΛΙΔΑ , 16-20/11/2022)
Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  EXPO» που θα πραγματοποιηθεί στην Αργολίδα  από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2022  και το οποίο θα διαθέσει στα μέλη του.

 

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητήριου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά μέχρι και την 10/11/2022.

Λόγω των περιορισμένων τετραγωνικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

 

Δηλώσεις συμμετοχής  στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου (εσωτ.4)

Πρόσκληση

Ανοιχτή Πρόσκληση

για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας,

Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5033605 (Υποέργο 4)

 

Αναλυτικά δείτε το αρχείο της προσκλησης εδώ

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)