Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας
Ημερομηνία: 04/05/19 Τοποθεσία:
Εγγύηση Συμμετοχής: € 0,00
 

ΠΡΟΣ:

 

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

 

Πίνακας Αποδεκτών

«ΣΜΥΡΝΗ»

 

4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3

ΚΟΙΝ:

 

Τηλ.(Εσωτ.) 4246

 

 

Φ.600.163/6/16892

 

 

Σ.1173

 

 

Βέροια, 3 Απρ 18

 

Συνημμένα : Μία (1) Προκήρυξη

 

ΘΕΜΑ:

 

Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού)

 

ΣΧΕΤ:

Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 

                   Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο  άρθρο 117 του σχετικού νόμου, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην:

 

                   «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά)»

 

                   Προς τούτο σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄αριθμ. 02/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε :

 

                   Tα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό, την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεων τους και την αποστολή των βεβαιώσεων κοινοποίησης στη διεύθυνσή μας (ΙΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», Βέροια, ΤΚ 59100).

                  

                   Την Περιφερειακή Ενότητητα Ν. Ημαθίας (Τμήμα Εμπορίου), για την ανάρτηση της συνημμένης διακήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων, για την καλύτερη και ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

 

                   Το ΓΕΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), παρακαλείται όπως την αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.army.gr.

 

                   Χειριστής θέματος: Λγος (ΕΜ) Κεχαγιάς Ευθύμιος, Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3-5, τηλ. 23310 32402, φαξ : 2331067787, e-mail : imp@army.gr.

 

 

Υπτγος Πέτρος Δεμέστιχας

Ακριβές Αντίγραφο

Διοικητής

 

 

 

 

Λγος (ΕΜ) Κεχαγιάς Ευθύμιος

 

4ο ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, τηλ: 210-3387104, e-mail:  keeuhcci@uhc.gr

Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, E-mail: [email protected]

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, ΤΚ 54624, τηλ: 2310-370100,       e-mail: root@ebeth.gr

Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά, E-mail: eepir@otenet.gr

Εμπορικό Επιμελητήριο Βέροιας, Κεντρικής 3, ΤΚ 59100, Βέροια, τηλ: 23310-25470, e-mail: chamimat@otenet.gr

Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ημαθίας/Τμήμα Εμπορίου, τηλ: 2331353602, e-mail: pavlidis.g@imathia.pkm.gov.gr

Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, ΤΚ 59100, τηλ: 2331350505(-4), e-mail: dimosverias@veria.gr

Δήμος Νάουσας, Πλατεία Δημαρχίας 30, ΤΚ 59200, τηλ: 2332350300, e-mail: info@naoussa.gr

Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντιστάσεως 42, ΤΚ 59300, τηλ: 2333350100, e-mail: info@alexandria.gr

Δήμος Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, ΤΚ 58200, τηλ: 2381350701, e-mail: info@edessa.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ-ΚΕΠΥΕΣ-Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)

Ι ΜΠ/4ο ΕΓ

ΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ

ΛΣ/Ι ΜΠ

ΣΠ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΛΑΦ Βέροιας – Αλεξάνδρειας –  Νάουσας

ΛΑΦ Έδεσσας

ΛΑ Νάουσας

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 02/2018

 

                   1.    Αναθέτουσα αρχή:

 

                                   Ι  ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

                   2.    Είδος Διαγωνισµού : Συνοπτικός διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.

 

                   3.    Αντικείµενο Διαγωνισµού:  Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας, κωδικοί CPV: 15811510-4 (Σάντουιτς), 15812000-3 (Είδη Ζαχαροπλαστικής), 15812200-5 (Γλυκά).

 

                   4.    Συνολική Εκτιµώµενη Αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση και ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) περίπου ετησίως.

 

                  5.     Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», Βέροια, ΤΚ 59100, τηλέφωνο 23310 32402, φαξ : 2331067787, e-mail: [email protected]

 

                  6.     Χρονικές Προθεσµίες του Διαγωνισµού :

 

                          α.    Κατάθεση του Φακέλου Συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά), με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη Ι ΜΠ/4ο ΕΓ (διεύθυνση όπως παράγραφος 4), μέχρι 17 Απρ 18.

 

                          β.    Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας (ΒΑΝ) στις 17 Απρ 18 και ώρα 10:00.

 

                  7.     Κριτήρια Aνάθεσης της Σύμβασης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, για κάθε είδος ξεχωριστά.

 

                   8.    Οι συμβατικές υποχρεώσεις των προμηθευτών (ή προμηθευτή) θα είναι διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παρατάσεως για χρονικό διάστημα έως και ένα τετράμηνο μονομερώς από την Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και όρους

                  9.     Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 900 €.

Ο προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 2250 €. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού.

                 

                   10.  Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ : Ψ6Τ36-ΑΝΓ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 18 PROC 002921496 στις 06 Απρ 18.

 

 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία

 

 

 

Πηγή Ενημέρωσης:
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας