Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων
Ημερομηνία: 03/03/19 Τοποθεσία:
Εγγύηση Συμμετοχής: € 0,00
Η Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Δ.1/17) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων ως κάτωθι, για κάλυψη αναγκών Μονάδων
Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - 140 ΣΕΠΗΠ - ΔΑΚ) με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών:
Πηγή Ενημέρωσης: Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης Λάρισας
Σχετικό Υλικό:
Uploads/Files/2017/PD117.pdf
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας